شاهرخ مسکوب

شاهرخ مِسکوب (۱۳۰۴–۱۳۸۴)، نویسنده، شاهنامه‌پژوه، مترجم ایرانی.

کتاب‌ها

۱۳۹۹-۶-۱۱ ۲۳:۱۸:۵۱ +۰۴:۳۰