• مشخصات کتاب موضوع: تئاتر، نمایش / چاپ اول: ۱۳۹۶ / تعداد صفحه: ‫۶۸ ص. / اندازه: ۱۷×۱۱ جیبی / زبان اصلی: فرانسوی / شابک: 7-79-6182-600-978
 • تمام شده
  مشخصات کتاب موضوع: جامعه‌شناسی / چاپ اول: ‫۱۳۹۳ / تعداد صفحه: ۹۱ ص. / اندازه: ۱۷×۱۱ جیبی / زبان اصلی: فرانسوی / شابک: 7-24-6182-600-978
 • تمام شده
  موضوع: زبان‌شناسی / چاپ اول: ‫۱۳۹۳، دوم: ۱۳۹۶ / تعداد صفحه: ۷۸ ص. / اندازه: ۱۷×۱۱ جیبی / زبان اصلی: فرانسوی / شابک: 0-36-6182-600-978
 • تمام شده
  مشخصات کتاب موضوع: شعر، شاعر / چاپ اول: ۱۳۹۶ / تعداد صفحه: ۷۶ ص. / اندازه: ۱۷×۱۱ جیبی / زبان اصلی: فرانسوی / شابک: 5-06-6182-600-978  
  پیش نمایش
   
 • تمام شده
  مشخصات کتاب موضوع: نشانه‌شناسی، ادبیات / چاپ اول: ‫۱۳۹۳، دوم: ۱۳۹۶ / تعداد صفحه: ‫۷۲ ص. / اندازه: ۱۷×۱۱ جیبی / زبان اصلی: فرانسوی / شابک: 0-23-6182-600-978